Algemene voorwaarde FOS fitteropschool.nl:

 

Definities:

1. FOS fitteropschool,nl, gevestigd te Limbricht onder KvK nr. 66043794

2. Klant: degene met wie FOS fitteropschool.nl een overeenkomst is aangegaan

3. Partijen: FOS fitteropschool.nl en klant samen

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FOS fitteropschool.nl.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 

Prijzen:

1. Alle prijzen die FOS fitteropschool.nl hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen op die FOS fitteropschool.nl hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan FOS fitteropschool.nl te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die FOS fitteropschool.nl niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van een overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters/ modellen:

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Gevolgen niet tijdig betalen:

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is FOS fitteropschool.nl gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan FOS fitteropschool.nl.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag FOS fitteropschool.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van FOS fitteropschool.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door FOS fitteropschool.nl, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan FOS fitteropschool.nl te betalen.

 

Recht van reclame:

1. Zodra de klant in verzuim is, is FOS fitteropschool.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. FOS fitteropschool.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan FOS fitteropschool.nl, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht:

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 - Het product niet is gebruikt.

 - Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen.

 - Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.

 - Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen. 

 - De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud.

 - Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbehandeling is.

 - Het product geen los tijdschrift of losse krant is. 

 - Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft.

 - De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht. 

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals lid 1 genoemd, vangt aan:

 - op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.

 - zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen.

 - zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen. 

 - zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via maurice@fitteropschool.nl.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan FOS fitteropschool.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal FOS fitteropschool.nl deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan FOS fitteropschool.nl heeft geretourneerd. 

 

Retentierecht:

1. FOS fitteropschool.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van FOS fitteropschool.nl heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan FOS fitteropschool.nl.

3. FOS fitteropschool.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening:

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan FOS fitteropschool.nl te verrekenen met een vordering op FOS fitteropschool.nl.

 

Eigendomsvoorbehoud:

1. FOS fitteropschool.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van FOS fitteropschool.nl, op grond van wat voor met FOS fitteropschool.nl gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 

2. Tot die tijd kan FOS fitteropschool.nl zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren. 

4. Indien FOS fitteropschool.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft FOS fitteropschool.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering:

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. De feitelijke levering wordt uitgevoerd door Fulfilnetic. 

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft FOS fitteropschool.nl het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan FOS fitteropschool.nl kan tegenwerpen. 

 

Levertijd:

1. De door FOS fitteropschool.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van FOS fitteropschool.nl.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij FOS fitteropschool.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Feitelijke levering:

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaats vinden.

 

Transportkosten:

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Verpakking en verzending:

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan FOS fitteropschool.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 

Bewaring:

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

 

Garantie:

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/ of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product te behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 

Ruilen:

1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 - Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.

 - Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes.

 - Het product is nog niet gebruikt.

2. Niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild. 

 

Vrijwaring:

De klant vrijwaart FOS fitteropschool.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door FOS fitteropschool.nl geleverde producten en/ of diensten.

 

Klachten:

1. De klant dient een door FOS fitteropschool.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant FOS fitteropschool.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen op de hoogte stellen. 

3. De klant dienst aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat FOS fitteropschool.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

 

Ingebrekestelling:

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan FOS fitteropschool.nl. 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling FOS fitteropschool.nl ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant:

Als FOS fitteropschool.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan FOS fitteropschool.nl verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid FOS fitteropschool.nl:

1. FOS fitteropschool.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

2. Indien FOS fitteropschool.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. FOS fitteropschool.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

4. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/ of opschorting van enige verplichting. 

 

Recht op ontbinding:

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer FOS fitteropschool.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door FOS fitteropschool.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat FOS fitteropschool.nl in verzuim is.

3. FOS fitteropschool.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien FOS fitteropschool.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

 

Overmacht:

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van FOS fitteropschool.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan FOS fitteropschool.nl kan worden toegerekend in een van de wil van FOS fitteropschool.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van FOS fitteropschool.nl kan worden verlangd. 

2. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor FOS fitteropschool.nl 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat FOS fitteropschool.nl er weer aan kan voldoen.

3. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

4. FOS fitteropschool.nl is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. 

 

Wijziging algemene voorwaarden:

1. FOS fitteropschool.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Opgesteld op 20 september 2020